Productos  

Productos > KATANA > Samurai

RED RONIN 195,00 €

GENSHIN KATANA (ACERO de DAMASCO) 285,00 €

FUDOSHIN RAPTOR KATANA (ACERO de DAMASCO) 375,00 €

PHOENIX KATANA (ACERO de DAMASCO) 398,50 €

HONEYMOON KATANA 145,00 €

ICHIGO KUROSAKI SWORD 115,00 €

HANWEI PRACTICAL KATANA 360,00 €

HANWEI MIYAMOTO MUSASHI DAITO 750,00 €

HANWEI GOLDEN ORIOLE 750,00 €

HANWEI TSUNAMI KATANA 750,00 €

KIT de MANTENIMIENTO 38,50 €

Aceite Especial para Acero al Carbono 5,90 €


CGV